Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Natuurlijk Melissa

Per 1 april 2019 zijn dit onze algemene voorwaarden

Als begeleider\Coach ben ik gebonden aan een aantal regels. Zodra u een afspraak heeft gemaakt met mij, gaat u akkoord met alle Algemene voorwaarden;

U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor uw acties en/of beslissingen naar aanleiding van uw sessie.

Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen u en mij betreffende het verlenen van diensten.

Diensten: alle door mij geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

U bent altijd zelf verantwoordelijk, voor de manier waarop u omgaat met de informatie die ik u tijdens de sessie verstrek.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan is alleen een sessie mogelijk onder begeleiding van je ouders/opvoeders óf met hun schriftelijke goedkeuring.

Mocht u aan drank, zwaar kalmerende middelen of drugs verslaafd zijn, dan kan ik u helaas niet van dienst zijn. Daarnaast blijft u te allen tijde, verantwoordelijk voor uw eigen welzijn en medische status. Ik ben geen arts of therapeut.

Bij wangedrag van de cliënt wordt de sessie stop gezet. Onder wangedrag wordt verstaan: lichamelijk en geestelijk geweld, oneerbaar gedrag, seksuele intimidatie, zowel verbaal als lichamelijk. Bij het niet goed aanvoelen van een persoon, voor mij, vindt er geen sessie plaats. In geval van één van de bovengenoemde situaties, kunnen reiskosten niet op mij worden verhaald.

Tijdens een sessie zal ik zorgvuldig met ingebracht materiaal omgaan. Na afloop van de sessie kunt u geen claims indienen.

Geen opname apparatuur gebruiken, deze zijn alleen toegestaan bij hoge uitzondering. Meeschrijven is wel goed mogelijk.

Ik stuur u een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. U dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan mij te betalen.

Bij gebreke van tijdige betaling ben ik gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.
Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt u een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, ben ik gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.